Válasszon nyelvet:

Vitalion Klub Hivatalos oldala a FACEBOOKON . YOUTUBE | LETÖLTÉSEK . Képzések

   Menü


Működési szabályzat

A HRI Vitalion Pontgyűjtő Klub (a továbbiakban Klub – székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 21-25. IV/A. 1., vezetője: a HRI Klub Magyarország Kft. mindenkori vezető tisztségviselője) alapítója és működtetője a HRI Klub Magyarország Kft. (székhely: 1092 Budapest, Kinizsi u. 21-25. IV/A. 1., a továbbiakban Kft). A jelen működési szabályzat tartalmazza a Klub működését, valamint a belépés és az együttműködés feltételeit. A Kft az általa forgalmazott készítményeket a mindenkor érvényes marketing tervben meghatározott kedvezménnyel értékesíti a Klub tagjai részére. A termékek HRI márkajelzés alatt kerülnek forgalomba (a továbbiakban HRI Termékek). A termékekről részletes ismertető a Klub székhelyén, valamint a www.vitalion.hu internetes oldalon tekinthető meg. A Klubtagok a Kft termékeit és a Klub tagsági lehetőséget ajánlhatják másoknak, akik – a Klubhoz csatlakozva – maguk is vásárolhatnak a forgalmazott termékekből. A tagok vásárlásaik és az általuk ajánlott (szponzorált) tagok, illetve tagok csoportjának vásárlásai után – Klub mindenkori marketing tervében írtak szerint – ún. pontokra jogosultak. Klubtagok az összegyűjtött pontokat saját döntésük alapján pénzre (jutalék), vagy HRI termékre válthatják be 9. pontban leírt módon. A jelen működési szabályzat a jelentkezési lap szerves részét képezi.


2. A szabályzat előírásai és változásai


2.1 A Kft kizárólagos jogosultsága a Klub Működési Szabályzatának meghatározása, megváltoztatása és a Klub működtetése.


2.2 A Működési Szabályzat módosítása a www.vitalion.hu internetes oldalon, valamint a Klub hírlevelében történő megjelenést követő 8. napon lép hatályba.


2.3 A Klubtag kötelessége tájékozódni a Működési Szabályzatban történt módosításokról az adott módosítás hatálybalépését megelőzően. A módosítás hatályba lépésének időpontjától kezdve, a változás minden regisztrált klubtagra érvényes. A tag köteles a módosított szabályzatnak megfelelően folytatni tevékenységét, anélkül, hogy erre vonatkozóan külön értesítést kapna a Kft-től.


2.4 A Működési Szabályzat módosításában foglaltakat a Klubtag által kifejezetlen elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a Tag a Kft mindenkori vezető tisztségviselője felé írásban nyilatkozatot nem tesz. Amennyiben a Működési Szabályzatban írtakat a tag nem fogadja el, úgy tagsága a módosítás hatályba lépésével automatikusan megszűnik.


2.5 Abban az esetben, ha a Szabályzat bármely pontja és ezáltal annak alkalmazása esetlegesen bárminemű jogszabályba ütközik, úgy ez nem érinti a Szabályzat egészének, illetve többi pontjának érvényességét.


3. A Klubtaggá válás feltételei


3.1 A Klub tagjává válik, az, aki a jelentkezési lapot kitöltve és aláírva eljuttatja a Klub (1092 Budapest, Kinizsi u. 21-25. IV/A1.) székhelyére és belépésekor egy darab HRI terméket a Kft-től megvásárol. A jelentkezési lap aláírója és a Kft között ezzel szerződés jön létre. A Klubba történő belépéssel (jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával) a Klubtag elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen Működési Szabályzatban írtakat.


3.2 Amennyiben az új Tag belépéskor egy (vagy több) terméket (étrend-kiegészítőt) vásárol a Kft-től, Ajánló tagként regisztráljuk rendszerünkben.


3.3 Amennyiben az új Tag belépéskor öt (vagy több) terméket (étrend-kiegészítőt) vásárol a Kft-től, kérheti, hogy Üzletépítőként regisztráljuk rendszerünkben.


3.4 A jelentkezési lap rögzítésével a Klub regisztrációs számot ad tagjának. A továbbiakban a regisztrációs szám szolgál a tag azonosításra.


3.5 Aktív és passzív tagság: A tagság mindaddig aktív (aktív Klubtag) marad, amíg a klubtag havi rendszerességgel legalább egy HRI terméket megvásárol. Amennyiben ez nem történik meg, az érintett személy a Klub passzív tagjává válik, mindaddig, amíg ismét nem vásárol legalább egy HRI terméket Ha valaki egy évig nem vásárol egyetlen terméket sem, tagságát töröljük. Amennyiben valaki ezt követően ismét regisztrálni kíván, új tagként bárkihez csatlakozhat.


3.6 A klubtagok a honlapról értesülnek az esetleges változásokról, az aktuális programokról és a klubéletről.


4. Adatváltozás bejelentése


4.1 A jelentkezési lapon feltüntetett adatok változását – a változástól számított 8 napon belül - a tag köteles a Klub vezetőjével írásban közölni. Ennek elmulasztásából eredő hibák miatt a Kft nem vállal felelősséget.

5. Személyes adatok kezelése


5.1 Klubba felvételt nyert tag a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával hozzájárul megadott adatainak kezeléséhez, tárolásához. Az adatokat a Kft az adatvédelemről szóló mindenkor hatályos magyar jogszabályok szerint kezeli.


5.2 A Kft a tagok személyes adatait tagi viszonyuk fennállása alatt tárolja és ezeket a tag engedélye nélkül – az e pontban foglalt kivételektől eltekintve – harmadik személynek nem adja ki.


5.3 A klubtag költségtérítés ellenében bármikor jogosult adatokat kapni saját, illetve hálózata forgalmát, létszámát illetően a számítógépes program által készített listából. A tag nem jogosult más hálózati ágak adatainak megtekintésére.


5.4 A Klub tagjai tagtársaik adatait (kizárólag a saját hálózatát érintően) csak saját tagságuk fennállása alatt, szponzori tevékenységükkel összefüggésben, kizárólag a Kft által forgalmazott termékek és információk kezelése érdekében használhatják. Tagtársuk adatait kötelesek bizalmasan kezelni, azokat harmadik személy részére nem tehetik hozzáférhetővé és nem adhatják át, a tagtárs tagsága – illetőleg saját tagságuk – megszűnésekor kötelesek a tagtársaik adatait megsemmisíteni.


5.5 Amennyiben a tag tagtársai adatait az e fejezetben foglaltaktól eltérő célra, illetőleg módon használja fel, etikai vétséget követ el és ez az Etikai Bizottság eljárását vonja maga után. Amennyiben a Klub tagja, akár tagsága fennállása alatt, akár annak megszűnését követően, az általa megismert adatokat elviszi, átadja, vagy egyéb módon harmadik személy részére hozzáférhetővé teszi, kártérítési felelősséggel tartozik és adott esetben büntetőjogi felelőssége is megállapítható.


5.6 A tag a Kft-től a nyilvántartott adatai törlését bármikor kérheti. E kérés a tagsági viszony megszűnését vonja maga után.


6. A tagság átruházása, öröklés


6.1 A klubtagság (regisztrációs szám) személyhez kötött másra nem ruházható át, nem engedményezhető, nem adható biztosítékul, nem terhelhető meg és időlegesen sem engedhető át, a tag arról harmadik személy felé semmilyen módon nem rendelkezhet. Ezen általános szabály alól a Klub vezetője egyedi eljárás alapján felmentvényt adhat.


6.2 A Klubtag az összegyűjtött pontjai alapján járó jutalék felvételével szabályos és érvényes (meghatalmazó és a meghatalmazott által is, tanúk előtt aláírt) meghatalmazással bízhat meg más személyt. A szabálytalanul kitöltött meghatalmazás miatt a Kft a jutalék kifizetésének teljesítését megtagadhatja.


6.3 A Klubtag tagsága, regisztrációs száma – a Klubtag halála/megszűnése esetén – örökölhető, amennyiben a nagykorú örökös / jogutód, a Klub tagjai közé belép és az ezzel járó kötelezettségeket írásos nyilatkozatban vállalja. Kiskorú természetes személy öröklése esetén vagy abban az esetben, ha a nagykorú örökös / jogutód, a klubtagságot nem vállalja, úgy a Klub az örökössel / jogutóddal (törvényes képviselőjével) elszámol és az a volt tag tagsági számát ezt követően törli.


7. Tagság megszűnése, megszüntetése (kizárás)


7.1 A Klubtag a Kft-nek elküldött ajánlott levélben bármikor bejelentheti Klubtagsága megszűnését. A Kft a bejelentés kézhezvétele hónapjának végén, a szokásos rend szerint kifizeti a jutalékot, majd a regisztrációs számot és a tag adatait törli a nyilvántartásból.


7.2 Abban az esetben, ha - a Klubtag a jelen Működési Szabályzatban írtakat megszegi; - a HRI termékek behozatalával, forgalmazásával, a kizárólagos jogokkal, a marketing tervvel visszaél; - HRI termékeket, a marketing tervet jogosulatlanul felhasználja (lemásolja); - a HRI termékkel, marketing tervvel kapcsolatban valótlan, vagy félrevezető tájékoztatást ad, vagy - a Kft érdekeit más módon sértő magatartást tanúsít, továbbá, - ha a jelentkezési lapon, szerződésben, vagy más okiratban hamis adatokat közöl, úgy vele szemben a Klub etikai eljárást folytat le, mely a legsúlyosabb esetben kizárással is végződhet.


7.3 Az etikai eljárást a Klubtag ellen a Klub Etikai Bizottsága folytatja le, majd döntést hoz. Az Etikai Bizottság ülésének időpontjáról a Klubtagot a Klub vezetője írásban értesíti. Az ülésen a tag jelen lehet, azonban az eljárás távollétében is lefolytatható. A döntést az Etikai Bizottság elnöke írásban közli a Klubtaggal, majd végrehajtja.


7.4 Kizárás esetén, a kizárásra adó cselekménnyel esetlegesen okozott kárt a Kft jogosult a tag jutalék kifizetése terhére beszámítani és ily módon a még esedékes jutalékot csökkenteni, illetőleg a kifizetését teljes egészében megvonni. Ilyen esetben a Kft nem ismeri el az okot adó cselekmény óta végzett teljesítést jogszerű teljesítésnek sem a Klubtag, sem annak a Társaságnak a részéről, amelynek révén a klubtag a jutalékot a Kft-től felveszi. A Kft a jutalék megvonása mellett – amennyiben ez az okozott kárt nem fedezi – a taggal szembeni igényét polgári peres úton érvényesíti.

8. Etikai Bizottság


8.1 Az Etikai Bizottság a Működési Szabályzat betartásával, a klubtagok fentiekben írt magatartásával kapcsolatos ügyekben, illetve a Klubtagok egymással szembeni vitában eljáró 3 tagú döntéshozó testület. Tagjai a Kft egy tagja vagy általa delegált személy, a vezető tisztségviselője vagy általa delegált személy, valamint egy, a Kft ügyvezetője által kijelölt Klubban tagsággal rendelkező, de az ügyben független, pártatlan személy. A Bizottság elnöke a Kft vezető tisztségviselője.


9. Vásárlás és jutalék


9.1 A Klubtag jogosult a HRI termékeket közvetlenül a Kft-től, kizárólag saját fogyasztásra, kedvezményes áron megvásárolni. A termékvásárlás a Klub székhelyén közvetlenül, vagy postai úton, írásbeli megrendeléssel történik. Mindkét esetben szükséges a Klubtag regisztrációs számának megadása.


9.2 A személyes vásárlás alkalmával a vásárolt termékek ellenértékét a Klubtag a Kft pénztárába befizeti, amelyről nyugtát kap. A postai úton történt rendelés alkalmával a Klubtag minden esetben írásban, levélben, e-mailben, vagy faxon juttatja el a megrendelést a Kft-hez. A postai úton történt rendelés alkalmával a postai költséget, valamint a termékek ellenértékét a Klubtag utánvétellel, vagy előzetesen banki átutalással fizeti meg a Kft részére. Bizományban történő vásárlás nem lehetséges.


9.3 A Klubtag a Marketing tervben meghatározott számú HRI termék megvásárlásakor (kizárólag Üzletépítő munkatársra vonatkozóan) a Marketing tervben rögzített számú, pénzre vagy termékre átváltható pont (jutalék) illeti meg. Mindemellett a Klubtagot – tagsági számára való hivatkozással, a struktúrájába tartozó más klubtag által megvásárolt HRI termék után – pénzre, vagy termékre átváltható – további pont (jutalék) illeti meg mindenkori marketing tervben foglaltak szerint. Egy pont 400 forinttal egyenértékű.


9.4 A Klubtag az általa összegyűjtött pontokat a jutalékjogosultság kezdetétől számított három hónapig válthatja be, ezt követően a jutalékigény elévül. Az így megszerzett és jóváírt, el nem évült pont másra is átruházható.


9.5 A Klubtag a jutalékot – választása szerint – a részére történt jóváírást követően termékvásárlásra, vagy a jutalék pénzben történő visszatérítésére használhatja fel.


9.6 A jutalék pénzben történő visszatérítésére csak annak a Klubtagnak van lehetősége, aki a Kft-vel a pénzbeli visszatérítésre lehetőséget nyújtó Megállapodást megkötötte. A kifizetés a Klubtag által benyújtott és a Kft által befogadott szabályos számla alapján történik, amelyen a bruttó érték a pontok (jutalék) pénzben kifizetett értéke. A kifizetés a tag által megadott bankszámlára – átutalással – történik, a számla Kft általi befogadásától számított 10 munkanapon belül. Bármely a kifizetéshez szükséges és a szerződésben előírt dokumentum hiányzik, úgy azok pótlásáig a cég jogosult a kifizetés időleges halasztására mindaddig, amíg a tag azokat nem pótolja.


10. Marketing

10.1 A Marketing terv a tagok által összegyűjthető pontok számítási rendszere és az összegyűjtött pontok alapján kifizethető jutalék elosztási rendjének leírása. A marketing terv a Kft tulajdonát képezi. A marketing terv a Klub internetes honlapján megtekinthető és arról a Klub székhelyén további információ kérhető.


10.2 A pontokat a vásárolt termékek nettó ára alapján kell számításba venni és az összegyűjtött pontok alapján járó kedvezmény mértéke is nettó, vagyis az ÁFA nélkül értendő.


11. Hálózati etika


11.1 A hálózati munka során felmerülő problémákkal a Klub vezetőjéhez kell fordulni szóban, vagy írásban.


11.2 A Klubtag személyes szponzorához fűződő kapcsolata védelem alatt áll. (Szponzor: az a Klubtag, akinek a révén az új tag a HRI termékeket és az üzleti lehetőséget megismerte, és akinek az ajánlásával az új tag a Klubba bejelentkezett. Szponzorvonal: a tag szponzora, a szponzor szponzora és így tovább, a szponzorok egymáshoz kapcsolódó láncolatát felfelé egészen az első számú klubtagig.)


11.3 Szponzorváltás írásos igény benyújtása mellett a vezetőség engedélyével lehetséges. Ilyen esetben a klubtagot töröljük rendszerünkből, hat hónap elteltével van lehetősége arra, hogy új tagsági számmal újra regisztrálja magát rendszerünkben. Új tagként elveszíti csapatát és addig megszerzett minősülését is.


12. Vegyes rendelkezések


12.1 A termékeket gyógyszernek, gyógyhatású készítménynek nevezni és velük kapcsolatban bármiféle gyógyító ígéretet tenni nem szabad. A termékekkel kapcsolatos bármely hirdetés, reklám, média-nyilatkozat szigorúan tilos.


12.2 A tag a termékek ajánlása, - a személyes tapasztalatai másokkal történő megosztása, - valamint egész tevékenysége során különös figyelmet fordít a Kft, a Klub és tagtársai becsületére, üzleti jó hírére. A tisztességes verseny szabályainak megfelelően a termékek ajánlásakor tilos más termékek becsmérlése.


12.3 A HRI termékek összetételének, formájának és csomagolásának bármely módon történő megváltoztatása tilos.


12.4 A Klub a fogyasztókat – kiskereskedelmi üzletlánc kikapcsolásával – a tagokon keresztül közvetlenül látja el a Kft termékeiről, szolgáltatásairól információval. A tagok a HRI termékeket üzletben nem értékesíthetik.


12.5 A Klubtag vállalja, hogy a Klubba történő belépését követően szükség szerint rendszeresen részt vesz a termékek ismertetését, reklámozását és a Klub marketing programját bemutató előadásokon és az ott elhangzottak szerint jár el hálózati tevékenysége során. A tag felelősséggel tartozik azért, hogy a termékek ismertetett tulajdonságait pontosan és szakszerűen adja tovább a fogyasztók részére. A termékekre vonatkozóan nyújtott téves információ és félretájékoztatás a Klubból történő kizárást eredményezi, illetve az ilyen magatartás által okozott esetleges kár megtérítését vonja maga után.


12.6 Saját honlap vagy más információhordozó publikálásához a Kft előzetes írásos engedélye szükséges, ennek elmulasztása etikai eljárást vonhat maga után. A saját honlap elnevezésekor figyelemmel kell lenni a névkizárólagosság és az adott név használatának elsőbbségi szabályaira: az információhordozó, honlap neve, címe nem lehet megtévesztésig hasonló a korábban, más által már használt névvel és a hivatalos vagy automata honlap nevével sem. A tagok saját honlap és más információhordozók használata során fokozott figyelemmel kell lenniük a jelen szerződésben foglaltakra (különösen a gyógyító kijelentések tilalmára).


12.7 A jelen szerződésből eredő jogok és kötelezettségek a magyar jog hatálya alá tartoznak.


12.8 A szerződő felek minden vitás kérdés békés úton történő rendezésére törekszenek, amennyiben ez nem vezet a jogvita megoldására, felek kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.


12.9 A Kft a jelen Szerződési Feltételek módosításának jogát fenntartja.